Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1824) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 511) jest bezpłatna.

Dla naszych Pacjentów zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas wizyty w Opolskiem Centrum Onkologii w Opolu

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić się kontaktując na poniżej wymienione sposoby . Zgłoszenia dokonuje osoba uprawiona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia. W ww. zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje:

 
  • imię i nazwisko Pacjenta,
  • nr PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • sposób kontaktu (e mail, nr. telefonu),
  • termin wizyty w poradni lub pobytu na oddziale.

kontaktując się:

 
  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 77 441 6001,
  • Na adres korespondencji: ul. Katowicka 66 A, 45-060 Opole z dopiskiem sekretariat.
  • na adres e-mail: sekretariat@onkologia.opole.pl
  • skrzynka podawcza na elektronicznej platformie e-PUAP
  • osobiście w Sekretariacie (budynek administracji I piętro)

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego systemu językowo-migowego województwa opolskiego dostępny na stronie www Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.