Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Historia centrum


lata 1954 – 1962


W roku 1954 powstał w Opolu pierwszy Gabinet Onkologiczny w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej. Gabinet ten prowadził dr Jerzy Grzesik – specjalista chirurgii. W roku 1955 w Miejskiej Przychodni Obwodowej w Opolu powstała Pracownia Radiologii i Radioterapii. Zainstalowano tu pierwszy na Opolszczyźnie rentgenowski aparat terapeutyczny. Pracownię tę prowadził dr Emil Baziak – specjalista radiologii. W roku 1962 powstała w Opolu Poradnia Onkologiczna. Prowadził ją dr Henryk Dębiec – specjalista chirurgii. W tym czasie w kraju działało jedynie kilka pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych. Działał Instytut Onkologii w Warszawie z filiami w Krakowie i w Gliwicach. Powstawał ośrodek onkologiczny w Łodzi, działał oddział onkologiczny w Szpitalu Kolejowym w Poznaniu. Zespół onkologów będących w Radzie Naukowej Instytutu Onkologii wśród których byli: prof. Władysław Jasiński Dyrektor Instytutu Onkologii w Warszawie, doc. Jeremii Święcki – Dyrektor Instytutu Onkologii w Gliwicach oraz prof. Tadeusz Koszarowski – kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Onkologii w Warszawie, prof. Anna Kołodziejska – Dyrektor Instytutu Onkologii w Krakowie, prof. Andrzej Hliniak – kierownik Zakładu Radioterapii w Instytucie Onkologii w Gliwicach zaproponowali program walki z rakiem. Jednym z punktów tego programu było zorganizowanie krajowej sieci onkologicznej. Głównym założeniem tej sieci było uruchomienie pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych we wszystkich – wówczas 17-tu województwach.

lata 1968 – 1974


W województwach gdzie nie było jeszcze specjalistów z zakresu onkologii powoływano dyrektorów Instytutów Onkologii jako konsultantów wojewódzkich. Doc. Dr Jeremii Święcki – specjalista onkologii, Dyrektor Instytutu Onkologii w Gliwicach został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego d/s onkologii na terenie województwa opolskiego. Doc. Święcki zaproponował władzom wojewódzkim plan rozwoju onkologii na Opolszczyźnie. W ramach tego planu młody lekarz dr Manfred Faferek z Opola rozpoczął specjalizowanie się w Instytucie Onkologii w Gliwicach i równocześnie zabiegał u władz wojewódzkich o zatwierdzenie finansowania, a następnie realizację projektu powstania ośrodka onkologicznego. W 1968 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Opolu podjęła decyzję o budowie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej z bazą łóżkową i zakładem teleradioterapii. Dzięki energii i uporowi dr Faferka budowę rozpoczęto prawie natychmiast. Od 1971 kierownikiem Pracowni Radioterapii w Miejskiej Przychodni Obwodowej był dr Faferek już specjalista z zakresu onkologii. Równocześnie, jako przyszły kierownik, nadzorował budowę Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej, wkładając w realizację tego przedsięwzięcia całą swoją energie i serce. W maju 1974 roku rozpoczęto przyjmowanie pacjentów w nowym obiekcie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej przy ulicy Katowickiej 66a w Opolu. Gabinety Przychodni urządzały pielęgniarki Panie: Irena AntczakowskaCelina KowalskaMałgorzata Świątek. Poradnię Onkologii Ogólnej prowadził dr Marian Jędrzejczak – specjalista chorób wewnętrznych, Poradnię Ginekologii Onkologicznej – dr Jan Lika – specjalista ginekolog, który jako pierwszy lekarz na Opolszczyźnie zajmował się również badaniami cytologicznymi.

W sierpniu roku 1974 w nowo wybudowanym obiekcie otwarte zostały oddziały: onkologii ogólnej, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, pododdział radowy zakład radioterapii, pracownia histopatologii, pracownia radiologii i poradnia. W rzeczywistości tzw. Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna była pełnoprofilowym szpitalem onkologicznym, który objął opieką pacjentów z całego województwa opolskiego. Oddziałami onkologii ogólnej i ginekologii onkologicznej, zakładem radioterapii oraz poradnią kierował dr Manfred Faferek, a oddziałem chirurgii onkologicznej dr Henryk Pysz – specjalista chirurgii onkologicznej. Pielęgniarkami oddziałowymi były Panie: na oddziale onkologii ogólnej – Joanna Lewartowska, na oddziale ginekologii onkologicznej – Barbara Abrahamik, na oddziale chirurgii onkologicznej – Elżbieta Marciszuk – Bąk. Zakład Radioterapii był wyposażony w dwa terapeutyczne aparaty rentgenowskie (Medicor).

lata 1975 – 1979


W roku 1975 w związku ze zmianami podziału administracyjnego (49 województw) i organizacji słuzby zdrowia Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna z bazą łóżkową i zakładem teleradioterapii weszła w skład Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, którego dyrektorem był dr Stanisław Szymik. Dr Manfred Faferek był zastępcą dyrektora d/s onkologii. W roku 1976 dzięki ogromnym wysiłkom prof. Tadeusza Koszarowskiego ruszył Rządowy Program Zwalczania Raka tzw. PR-6. Dzięki temu Programowi następował szybki i planowy rozwój istniejących już ośrodków onkologicznych oraz powstawanie nowych. W roku 1977 oddany został do użytku nowy pawilon radioterapii w Opolu. W roku 1978 w nowym pawilonie został zainstalowany aparat kobaltowy Gammatron S80( Siemens). Aparat ten to efekt starań Biskupa Opolskiego ks. Prof. Alfonsa Nossola. Aparat kobaltowy był darowizną Caritas Niemieckiego kierowanego przez Pana Stanisława Pawliczka. W roku 1979 rozpoczęto napromienianie pacjentów przy pomocy przyspieszacza liniowego Neptun 10p (CGR – IBJ Świerk). Aparaturę dozymetryczną zakupiła Kuria Biskupia w Opolu. W następnych latach zwiększała się liczba pracowników, zmieniały się osoby na stanowiskach kierowniczych.

lata 1981 – 1994


Po odejściu dr Manfreda Faferka w roku 1981 funkcję kierownika działu onkologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego powierzono dr Marii Raczek- Jagas, a od roku 1983 dr Kazimierzowi Drosikowi. Kolejnymi ordynatorami oddziału chirurgii onkologicznej byli dr: Kazimierz NowakStanisław Przywara, a od roku 1998 funkcję tę, pełni Aleksander Sachanbiński. Kolejnymi pielęgniarkami oddziałowymi były Panie: Bogusława Terech, a po niej Czesława Pawlikowska, która pełni tę funkcję do dzisiaj. Po odejściu dr Manfreda Faferka w roku 1981 kolejnym ordynatorem oddziału onkologii ogólnej była dr Maria Raczek-Jagas, a od roku 1983 jest nim dr Kazimierz Drosik. Pielęgniarką oddziałową jest aktualnie Pani Helena Harężlak. Ordynatorem oddziału ginekologii onkologicznej po odejściu dr Faferka była dr Maria Kuleta, a od roku 1998 funkcję tę pełni dr Kamila Czerw-Głąb. Pielęgniarką oddziałową jest obecnie Pani Wanda Kiewicz. Zakładem Radioterapii od roku 1983 kierowała dr Maria Pamucka, a od końca 2003 roku funkcję tę pełni dr Lidia Czopkiewicz. Kierownikiem zespołu techników jest Pani Jolanta Dobaczewska. W latach następnych latach Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna z bazą łóżkową zwana w skrócie „Onkologią” wzbogaciła się o nowa aparaturę. W roku 1986 w zakładzie radioterapii został zainstalowany symulator Polex 10p (ZDAJ Świerk) oraz pierwszy komputerowy system planowania leczenia promieniami (IBM). System ten został zakupiony z funduszy zgromadzonych przez Obywatelski Komitet Zwalczania Raka w Opolu. W tym samym roku w pracowni radiologii oddany został do użytku pierwszy na Opolszczyźnie mammograf. . W roku 1987 powstał Wojewódzki Rejestr Nowotworów wyposażony w komputerowy system rejestracji danych. System ten został zakupiony z funduszy zgromadzonych przez Obywatelski Komitet Zwalczania Raka w Opolu. Raporty i zestawienia Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów były wykorzytywane przez International Agency for the Research on Cancer (IARC) w Lyonie.

W roku 1987 został oddany do użytku nowy blok operacyjny, pododdział intensywnej opieki pooperacyjnej, sterylizatornia oraz nowe pomieszczenia dla pracowni histopatologii. Pracownię prowadził dr Ryszard Kita, a od roku dr Z. Szudrowicz. Kierownikiem zespołu techników była Pani Kamila Siemiątkowska. W roku 1990 została zarejestrowana Opolska Fundacja Antynowotworowa jako kontynuatorka działalności Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka w Opolu. Prezesem Fundacji jest dr Maria Pamucka, a Dyrektorem Zarządu mgr Janusz Patyk. W roku 1993 po wielu latach starań Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna z bazą łóżkową i Zakładem Radioterapii została przemianowana na Wojewódzki Ośrodek Onkologii. Do 1994 roku brachyterapia prowadzona była radioaktywnym radem. W roku 1993 został zakupiony aparat Selectron LDR (Nucletron), w którym do leczenia jest wykorzystywany cez promieniotwórczy. Aparat ten ma zastosowanie w leczeniu nowotworów o umiejscowieniach ginekologicznych.

lata 1996 – 1998


W roku 1996 zmieniony został profil oddziału ginekologii onkologicznej. Obecnie jest to oddział onkologii ogólnej 2, który hospitalizuje pacjentki ze wszystkimi schorzeniami onkologicznymi. W 1998 roku z Zakładu Radioterapii została wyodrębniona pracownia diagnostyki obrazowej, której kierownikiem został dr Włodzimierz Dębski – specjalista radiologii. Również w tym samym roku utworzony został opolski oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

W roku 1997 w zakładzie radioterapii został zainstalowany aparat do brachyterapii HDR – Gammamed 12i wykorzystujący iryd promieniotwórczy w aplikatorach terapeutycznych. Do leczenia przy pomocy tego aparatu kwalifikowani są pacjenci z nowotworami oskrzela, przełyku, odbytnicy, mózgu oraz do brachyterapii śródoperacyjnej. W sierpniu 1997 roku zostało powołane w Opolu Wojewódzkie Centrum Medyczne, w skład którego weszły 3 jednostki – Wojewódzki Szpital Zespolony, Szpital Wojewódzki przy Al. Witosa oraz Wojewódzki Ośrodek Onkologii. Zarządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 124/98 z dnia 9 grudnia 1998 roku od dnia 1 stycznia 1999 roku Wojewódzki Ośrodek Onkologii w Opolu funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jego pierwszym dyrektorem był dr Jan Koc. Od września 2003 roku do końca października 2017 roku obowiązki dyrektora pełnił dr Wojciech Redelbach. Obecnie od końca czerwca 2018 dytektorem jest Marek Staszewski.

Konsultantem wojewódzkim d/s onkologii w latach 1983 – 1998 był dr Kazimierz Drosik. Od roku 1998 konsultantami wojewódzkimi są: z zakresu chirurgii onkologicznej dr Aleksander Sachanbiński, z zakresu onkologii klinicznej (chemioterapii) dr Kazimierz Drosik, z zakresu radioterapii onkologicznej dr Maria Pamucka. Naczelną Pielęgniarką od roku 1997 jest mgr Elżbieta Duda, a Inspektorem ochrony radiologicznej jest od września 1974 roku dr Leopold Besztak. Kapelanem szpitalnym jest ks. dr Józef Tarnawa. Dzięki jego pracy i wsparciu duchowemu chorzy mogą łatwiej przetrwać ciężkie chwile w walce z chorobą nowotworową. Służy on też pomocą pracownikom ośrodka.

Wojewódzki Ośrodek Onkologii obejmuje swoją opieką wszystkich pacjentów z terenu województwa opolskiego. W Ośrodku pracuje 34 lekarzy, w tym 3 osoby z doktoratami, 25 osób ze specjalizacją II stopnia z chirurgii, radioterapii, chemioterapii, ginekologii, radiologii i patomorfologii oraz 9 lekarzy ze specjalizacją I stopnia, 4 lekarzy jest w trakcie specjalizacji I stopnia. Lekarzy wspomaga w pracy 5 magistrów fizyki, 2 elektroników, 71 pielęgniarek, 11 położnych oraz 17 techników elektroradiologii. Lekarze i fizycy zatrudnieni w Ośrodku ogłosili blisko 100 prac naukowych na konferencjach i zjazdach krajowych i zagranicznych, m.in. w Paryżu, Londynie, Edynburgu, Wiedniu, Rennes, Nicei, Hadze, Kyoto, Lizbonie, Granadzie, Pekinie, Mediolanie, Budapeszcie. Rocznie w różnego rodzaju kursach i szkoleniach w kraju i za granicą uczestniczy 10 – 15 lekarzy, fizyków, techników, pielęgniarek i położnych. Lekarze i fizycy biorą udział w prospektywnych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Prowadzą również własne naukowe programy skojarzonego leczenia nowotworów.

Funkcjonujący od 29 lat Wojewódzki Ośrodek Onkologii musi ciągle rozszerzać swoje zadania. Stały wzrost zachorowań na choroby nowotworowe oraz postęp wiedzy na temat nowotworów powoduje, iż niezbędny jest dalszy racjonalny rozwój Ośrodka, który powinien obejmować rozwój bazy szpitalnej, poszerzenie wyposażenia aparaturowego i wzrost zatrudnienia specjalistów. Konieczne są dalsze zmiany organizacyjne, kształcenie kadry pracowniczej, dalsze wyposażanie Ośrodka w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny, aby Ośrodek jak najlepiej mógł wypełniać swoje zadania w nowych warunkach społecznych i ekonomicznych województwa. Z tego powodu, po długich staraniach, w roku 2002 rozpoczęto rozbudowę Zakładu Radioterapii.

rok 2003


W kwietniu 2003 roku Wojewódzki Ośrodek Onkologii w Opolu otrzymał certyfikaty: zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz zarządzania środowiskiem ISO 14001: 1996.

rok 2005


Od 1 stycznia 2005 ośrodek funkcjonuje pod nazwą Opolskie Centrum Onkologii.