Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

Kontynuator zadań Regionalnego Rejestru Nowotworów

Kierownik: Danuta Owsiak
Zespół: Ewelina Siejka
Współpraca: dr n. med. Kazimierz Drosik – konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej

Aktualności


 

Powołane z dniem 1 stycznia 2013 roku, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 1497) w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów, Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów jest kontynuatorem zadań Regionalnego (Wojewódzkiego) Rejestru Nowotworów działającego w Opolskim Centrum Onkologii od 1974 roku, które przechowuje dane w postaci papierowej (od 1974 roku) oraz posiada bazę elektroniczną zgłaszanych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, prowadzoną od 1985r. do 30 czerwca 2013r.Zadaniem Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów jest nadal gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, na podstawie kart zgłoszenia nowotworów złośliwych.


Podstawą prawną rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe jest ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku oraz coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów: programy badań statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata, aktualnie rozporządzenie z dnia 13 września 2013 r. poz. 1223 w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (zmieniające wzór KZNZ).


Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać: – przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, – przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby). – na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.


Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).


Obowiązek sprawozdawczy kart MZ/N-1a w 2014 r. reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 poz. 1159).


Od 1997 roku obowiązuje w Polsce X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych z roku 1994 (Dz. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz.35)- ICD10, według której klasyfikowane są także rozpoznania chorób nowotworowych.

W 2013 roku, zgodnie z ustawą o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) powołano Krajowy Rejestr Nowotworów z centralną, elektroniczną bazą danych, za którego funkcjonowanie odpowiedzialne jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie. Dane wojewódzkie opracowywane są w centralnej bazie Krajowego Rejestru Nowotworów przez powołane Wojewódzkie Biura Rejestracji Nowotworów.


Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest wysoka kompletność rejestracji nowotworów w badanej populacji. W Polsce i w województwie opolskim także, zachorowalność należałoby określać jeszcze jako ”zarejestrowaną zachorowalność” bowiem przedstawiane dane o zachorowalności obciążone są niedorejestrowaniem z powodu braków w dopływie informacji.

Historycznie obserwuje się znaczącą poprawę jakości rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce, województwo opolskie ma wysoką kompletność rejestracji.

Rok wydania rejestru Data wpisu Autor wpisu
2021 05.02.2024
2020 06.02.2023
2019 08.03.2022
2018 11.01.2022
2017 11.01.2022
2016 11.01.2022
2015 11.01.2022
2014 11.01.2022
2013 11.01.2022
2012 11.01.2022
2011 11.01.2022
2010 11.01.2022
2009 11.01.2022
2008 11.01.2022
2007 11.01.2022
2006 11.01.2022
2005 11.01.2022
2004 11.01.2022
2003 11.01.2022
2002 27.12.2021